POGRAMA ELECTORAL 26M

Participació i transparència

  1. Desenvolupar una democràcia participativa recolzada en consells i consultes ciutadanes permanents i en l’exposició i divulgació correcta de projectes, amb la participació ciutadana com a element transversal en totes les àrees d’actuació municipals.

  2. Incorporar l’ús de les noves tecnologies, sense menyscapte d’altres formes presencials, per a facilitar la participació de tots i totes les veïnes.

  3. Desenvolupar uns mitjans de comunicació municipals plurals i que reflectisquen la diversitat cultural, amb espais per a tots els grups polítics amb representació, associacions i col·lectius de Catarroja, amb el seu corresponent òrgan de gestió plural.

  4. Impulsar una ràdio local amb un òrgan de gestió format pels grups polítics amb representació, amb participació veïnal i d’associacions que garantisca la seua pluralitat i diversitat cultural.

  5. Facilitar l’accés real a la informació municipal, donant a conéixer els costos de les diferents actuacions així com acostar al ciutadà el funcionament administratiu de l’ajuntament, els seus òrgans de decisió i les decisions preses en els plens.

  6. Desenvolupar els diferents consells ciutadans, del port, de joventut, etc. com a entitats consultives, d’anàlisis de realitat social de Catarroja i cerca en comú d’accions, amb objectius i sistema d’avaluació anual.

  7. Dotar de mitjans, formació i estructura laboral als recursos humans de l’ajuntament perquè la participació, transversal a totes les àrees, siga fonamentalment desenvolupada a través de la seua gestió pública.