POGRAMA ELECTORAL 26M

Urbanisme i mediambient

 1. Desenvolupar un planejament urbanístic rigorós i integral, amb participació real de la ciutadania, que atenga a tota la complexitat i diversitat d’interessos: les actuacions urbanístiques, pel seu cost i marc temporal, han de comptar amb el màxim consens.

 2. Revertir les actuacions en el viari que no han sigut fruit del consens veïnal, respectant la diversitat d’interessos i sobre la base de l’aplicació d’una disciplina urbanística rigorosa.

 3. Promoure la conservació i revitalització del nostre Centre Històric mitjançant la creació de plans integrals, ajudes a la conservació i rehabilitació d’edificis que preserven el caràcter tipològic i ajudes a la implantació del xicotet comerç.

 4. Preservar sòl públic per a equipaments, equipaments per a serveis públics al ciutadà i espais per a les nostres associacions, equipaments vertebradors de la vida social en els barris.

 5. Desenvolupar polítiques per a garantir el dret a l’accés a l’habitatge a preus assequibles mitjançant mesures fiscals i la col·laboració amb l’administració autonòmica per a crear un parc públic d’habitatges de lloguer.

 6. Promoure l’ús cultural i social de solars per part d’entitats veïnals promovent acords de cessió temporal amb els seus propietaris.

 7. Dotar en cada barri espais públics oberts amb instal·lacions i condicions d’ús a fi d’agilitar i abaratir els tràmits administratius de la seua utilització per part de les nostres associacions.

 8. Optimitzar l’ús dels nostres edificis públics posant-los a la disposició de la ciutadania, ampliant els seus horaris i agilitant els tràmits de concessió.

 9. Resoldre el problema creat amb la reducció de places d’aparcament en el viari sense contemplar alternatives, creant bosses d’aparcaments en solars i sòl públic.

 10. Eliminar barreres arquitectòniques i sensorials tant en el nostre viari com en l’accés i mobilitat en els edificis públics.

 11. Crear una línia d’ajudes complementària a les autonòmiques per a la seua eliminació en edificis privats.

 12. Assegurar en cada barri un nombre de places d’aparcaments reservades per a persones amb mobilitat reduïda en funció de paràmetres de població i distància

 13. Eliminar els punts negres en el nostre nucli urbà i polígon, que per la seua escassa il·luminació o per ser pocs freqüentats siguen insegurs. Integrar la perspectiva de gènere i la mirada de la infància en l’anàlisi i millora de l’espai públic.

 14. Concebre l’espai públic com a espai per al veïnat, recuperant el seu ús tradicional i evitant la seua mercantilització.

 15. Crear rutes infantils, camins escolars assegurances i carrils bicis per a possibilitar el desplaçament amb autonomia de xiquets i xiquetes, que afavorisca la interrelació de les escoles i els espais públics pensats especialment per a la infància i amb una senyalització adaptada a les característiques dels usuaris.

 16. Millorar el servei de recollida d’andròmines de la via pública, augmentant la freqüència i la capacitat d’aquest.

 17. Recuperar, preservar i millorar la qualitat ambiental del nostre mig urbà, l’absència de contaminació acústica, una il·luminació no contaminant, neteja dels nostres carrers, bon estat dels nostres parcs.

 18. Incrementar els serveis municipals de gestió pública per a escurçar els terminis de reparacions.

 19. Propiciar un equilibri ecològic urbà saludable amb la preservació d’espècies afavoridores per a la salut i el benestar humà.

 20. Col·laborar amb totes les administracions competents per a crear un accés directe al centre urbà des de l’autovia.

 21. Solucionar el problema creat pel mal disseny del carril bici al seu pas pel polígon industrial així com crear bosses d’aparcament en solars mitjançant un conveni amb els seus propietaris.

 22. Col·laborar amb les empreses del polígon, generadores de bona part dels nostres ingressos municipals, per a la millora de les instal·lacions i serveis municipals per a garantir la seua competitivitat.

 23. Solucionar els problemes d’inundacions en els túnels que connecten el nostre nucli urbà i polígon.

 24. Recuperació de la imatge tradicional del port i les seues construccions tradicionals que representen el seu patrimoni etnològic arquitectònic -patrimoni del qual existeix suficient documentació- i recuperació paisatgística del seu entorn.

 25. Solucionar el problema dels sediments contaminats i dotar d’un sistema de filtració de les aigües de la séquia.

 26. Posar en valor el Port de Catarroja, la seua riquesa mediambiental i etnogràfica col·laborant amb les entitats que operen en ell –associacions de vela llatina, Tancat de la Pipa…- per a a través d’accions divulgatives (centres educatius, exposicions, recopilació fotogràfica…) millorar el seu coneixement entre la població local.

 27. Dur a terme accions per a recuperar els valors de la nostra horta, tant en la seua productivitat lligada a conceptes com la sobirania alimentària, de productes de qualitat i proximitat, com a la millora dels seus valors paisatgístics, arquitectònics i etnològics.

 28. Col·laborar amb l’Escola de Capatassos per a crear plans de formació i d’educació ambiental.

 29. Potenciar l’agricultura ecològica i la seua comercialització en el nostre Mercat Municipal.

 30. Donar suport i impulsar les cooperatives agrícoles i els grups de consum.

 31. Millorar els camins, els motors i el sistema de séquies.

 32. Eliminar els abocadors incontrolats.

 33. Protegir i conservar el patrimoni arquitectònic i etnològic rural i el seu entronitze paisatgístic.

 34. Crear rutes senyalitzades amb indicació d’espècies cultivades, fauna, elements arquitectònics i etnogràfics.

 35. Crear espais d’oci respectuosos amb els valors i accions d’educació ambiental coordinats amb els centres educatius.