POGRAMA ELECTORAL 26M

Esports

 1. Fomentar l’esport en totes les edats i a l’abast de tot el món amb les instal·lacions adequades i gratuïtes. Modificació de les Ordenances d’ús de les instal·lacions esportives aprovant preus reduïts per a les associacions i clubs esportius de Catarroja.

 2. Crear i mantindre actualitzada una Guia de recursos esportius del municipi en col·laboració amb les associacions i clubs esportius de Catarroja.

 3. Programes especials de promoció de l’esport entre els joves, majors i dones, amb jornades específiques i suport amb recursos a entitats que realitzen activitats amb aquests col·lectius. Creació del programa Escola esportiva municipal dels nostres Majors.

 4. Organitzar esdeveniments esportius (competicions municipals i trobades comarcals) on participen les entitats esportives: clubs, escoles, etc., i des d’on es promocione el joc no competitiu.

 5. Desenvolupar un programa i jornades amb marcada participació social on es promocione el voluntariat esportiu.

 6. Posar l’esport al servei de la ciutadania fent-lo assequible a totes les economies amb plans d’ajuda als més necessitats.

 7. Programes d’integració mitjançant l’esport de col·lectius amb necessitats especials.

 8. Establirem ajudes de transport per a esportistes que practiquen disciplines sense representació en el nostre municipi que els obligue a competir en clubs de fora de la localitat.

 9. Col·laborar amb els centres escolars i clubs esportius per a fomentar l’activitat esportiva i realitzar programes conjunts i activitats extraescolars, adequant els horaris de realització dels mateixos a les edats dels participants.

 10. Optimitzar l’ús de les instal·lacions esportives i les dels col·legis, fins i tot per als caps de setmana.

 11. Pla pluriennal d’inversions en infraestructures esportives que harmonitzen, racionalitzen, modernitzen i que permeten la pràctica de les activitats esportives, comptant amb l’opinió dels usuaris finals de les instal·lacions.

 12. Plans de manteniment i millora de les instal·lacions esportives municipals. Esmena de deficiències en les instal·lacions municipals.

 13. Inversió en noves instal·lacions necessàries. Construcció d’una pista multiesportiva coberta annexa al Pavelló municipal i la seua connexió amb el mateix i el Complex esportiu municipal.

 14. Millorar els espais esportius als parcs del municipi i crear noves zones d’ús esportiu. Habilitar espais abandonats o no utilitzats dins de les instal·lacions esportives per al seu ús pels clubs.

 15. Millorar l’accés a les instal·lacions esportives de les persones amb diversitat funcional i dificultats de mobilitat, suprimint les barreres arquitectòniques.

 16. Crear el Consell Municipal d’Esports, on participe tant l’Ajuntament com les associacions i clubs esportius de Catarroja, amb la finalitat, entre altres, de dissenyar i col·laborar en els Plans Anuals d’Esport en el municipi.