POGRAMA ELECTORAL 26M

Igualtat

 1. Fer pedagogia sobre la Igualtat: Xarrades a l’Ajuntament, associacions, col·legis tractant: La Visualització, la integració, la diversitat cultural, i la conscienciació aplicant la transversalitat; en esports, festa, cultura, educació, urbanisme…

 2. Potenciar el Pla d’igualtat vertebrat en quatre potes fonamentals: Participació, coordinació, col·laboració i cooperació.

 3. Realitzar una Guia de bones pràctiques per a afavorir la igualtat entre homes i dones que continga la prevenció de la violència de gènere, la interculturalitat, i el llenguatge no sexista.

 4. Analitzar la realitat de dones en la nostra localitat, reflectint la bretxa de gènere en diferents àmbits, la situació socioeconòmica de les dones al nostre poble.

 5. Analitzar i treballar en els processos d’exclusió des de la perspectiva de gènere, identificant els col·lectius amb major risc d’exclusió social.

 6. Analitzar en profunditat la intervenció professional amb les víctimes de violència de gènere i els recursos i programes existents i treballar en la seua millora.

 7. Analitzar la interculturalitat des de la perspectiva de gènere i evidenciar les desigualtats que es produeixen per a donar solucions concretes i ràpides.

 8. Proposar algunes estratègies que, des de l’àmbit de la intervenció dels serveis socials, servisquen d’eines per a poder aconseguir la igualtat real entre dones i homes.

 9. Crear un departament específic en Serveis Socials d’atenció i informació dirigida específicament a la dona i als seus problemes concrets pel fet de ser-ho.

 10. Proporcionar formació per als treballadors públics d’aquest departament en matèria d’igualtat de manera que les usuàries reben una atenció específica i adequada.

 11. Realitzar la creació, construcció o cessió d’un espai físic per a constituir La Casa de la Dóna on es puguen reunir per a realitzar reunions i diverses activitats afins.

 12. Dur a terme programes de promoció de la convivència, de conciliació familiar i de foment de l’associacionisme dins de la nostra localitat.

 13. Potenciar i democratitzar el Consell local d’Igualtat perquè reflectisca una pluralitat raonablement representativa.

 14. Dotar d’una bossa d’habitatges per a casos d’emergència per a víctimes de violència de gènere per a quan es done el cas que aquestes es vegen obligades a eixir del seu domicili familiar

 15. Informar i donar orientació jurídica en tot tipus de matèries que afecten la dona (civil, penal, administratiu, laboral, tributària i qualsevol altra).