POGRAMA ELECTORAL 26M

Joventut

 1. Millorar el funcionament del Centre d’Informació Juvenil perquè done un servei complet i de qualitat que responga a les demandes i necessitats de la joventut en temes d’ocupació, habitatge, voluntariat i participació, mobilitat i estudis.

 2. Donar suport tècnic des de l’àmbit municipal en el programa europeu de Garantia Juvenil.

 3. Dotar d’Educadors/se Socials als Centres de Secundària amb contacte directe amb els adolescents per a vincular l’educació formal a l’educació no formal (Valors, Participació Ciutadana, etc.) i la posada en marxa d’organitzacions juvenils en els propis centres.

 4. Vincular el treball d’informació i dinamització juvenil als centres educatius, si més no, d’ensenyament secundari, programant activitats i ordenant-les en un catàleg d’accions i serveis per als IES per a racionalitzar la relació entre els centres educatius i el conjunt dels departaments municipals actuant la Regidoria de Joventut com a interlocutora.

 5. Oferir ajudes al transport per a joves en general i estudiants en particular.

 6. Generar eines per a l’orientació acadèmica i professional com per exemple un portal web interactiu per a definir itineraris de formació.

 7. Promoure l’educació per a la participació social amb l’objectiu de generar organitzacions, grups i associacions juvenils.

 8. Crear un fòrum o assemblea de participació juvenil on estiga tothom representat, construint amb el temps el que serà el futur Consell de la Joventut de Catarroja.

 9. Crear una bossa econòmica específica per a projectes d’associacions i/o grups de joves, apostant per treballar de manera progressiva amb pressupostos participatius en polítiques de joventut.

 10. Detectar i previndre, especialment des de l’escala local, tendències socials que mostren modalitats d’intolerància i violència passiva o de baixa intensitat per a articular mecanismes que puguen reduir-la i desactivar-la (des de la violència de gènere fins a actituds de xenofòbia, aporofòbia o LGTBfòbia).

 11. Facilitar l’accés a l’administració pública per part dels i les joves, simplificant tramitacions, unificant i coordinant respostes i serveis.

 12. Crear i fomentar les Cases de Joventut seguint el model de la Federació de Casas de Joventut de la Comunitat Valenciana (FCJCV) on són els propis joves els que gestionen i programen les activitats dels centres juvenils.

 13. Facilitar la participació als diferents projectes del programa europeu Erasmus +.

 14. Implicar la població juvenil en les festes municipals generant projectes culturals i festius portats per els/les propis/es joves

 15. Convocar concursos públics de projectes juvenils per a dinamització d’edificis i espais municipals que estiguen inutilitzats.

 16. Tindre en compte aspectes d’interculturalitat en les diferents intervencions amb la joventut prevenint actituds d’intolerància i racisme.

 17. Promoure la creació cultural juvenil en totes les disciplines (art urbà, música, grafiti, etc.) segons les necessitats i preferències dels joves.

 18. Obrir espais per a l’oci nocturn, implicant directament els i les joves en el disseny d’aquests programes alternatius.

 19. Confeccionar, a nivell local, catàlegs de serveis i activitats que promouen les entitats i col·lectius socials i juvenils per a donar-li difusió.

 20. Articular ofertes d’activitats treballant amb la gent i entitats que ja està fent-les, aplicant criteris de coresponsabilitat i cogestió, entre allò públic i allò social.

 21. Oferir servei de WIFI obert en els diferents espais joves del municipi, igual que formació per al bon ús de les xarxes socials entre la població adolescent i juvenil.